MŠ Letohradská
Navigace

Kdo je on-line
Hosté on-line: 1

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 723
Nejnovější člen: Alzbeta

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

M A T E Ř S K Á   Š K O L A,  Praha 7,  Letohradská 1a

170 00  Praha 7, Letohradská 1a/712

 tel.: 233 370 792  IČO: 70886733

e-mail: msletohradska@tiscali.cz

 

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

 

Úvodní informace

Tyto zásady mají za cíl informovat uchazeče o zaměstnání, jakým způsobem Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a (dále jen „Škola“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává jejich osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které Škola v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců zpracovává, jsou identifikační údaje ( jméno a příjmení), kontaktní údaje (tel., e-mail), a další údaje obsažené ve Vašem životopise, zejména údaje o Vašem vzdělání, kvalifikaci a dosavadních pracovních zkušenostech, potvrzení o bezúhonnosti v případě pedagogických pracovníků.

OBSAH

 

1. Kdo je správcem osobních údajů?. 1 

2. Jaké osobní údaje a za jakým účelem Škola zpracovává?. 1 

3. Z jakých zdrojů získává Škola osobní údaje?. 2 

4. Sdílí Škola osobní údaje s dalšími osobami?. 2 

5. Předává Škola osobní údaje do zemí mimo EHP?. 3 

6. Jak jsou osobní údaje zabezpečené?. 3 

7. Jak dlouho bude Škola  osobní údaje uchovávat?. 3 

8. Jaká jsou práva uchazeče týkající se zpracování osobních údajů?. 3 

9.  Dotazy a kontakty. 4 

10.Změny těchto zásad. 4 

 

Kdo je správcem osobních údajů uchazeče o zaměstnání?

Správcem údajů je Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a

 IČO: 70886733

Škola určuje, jakým způsobem a za jakým účelem osobní údaje zpracovává .

Kontaktní údaje Školy  jsou uvedeny v  kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

 

Jaké osobní údaje a za jakým účelem Škola zpracovává?

V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem Škola o uchazečích o zaměstnání  zpracovává

 

 

 

 

 

 

Osobní údaje

(Kategorie a příklady)

Účel zpracování

Právní základ zpracování

Základní identifikační a kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • e-mail, telefonní číslo,
 • adresa

 

 

 • Nábor nových zaměstnanců,
 • sjednání a uzavření pracovní smlouvy.
  • Sjednání a uzavření pracovní smlouvy,
  • souhlas udělený uchazečem o zaměstnání v případě možnosti uchování životopisu pro další vhodné pracovní nabídky.

 

Údaje nezbytné pro výběr vhodného uchazeče:

 • dosažené vzdělání,
 • akademické tituly,
 • předchozí praxe,
 • absolvovaná školení,
 • odborná kvalifikace,
 • znalost cizích jazyků,
 • řidičské oprávnění,
 • informace o zdravotní způsobilosti,
 • pracovní reference,
 • další relevantní údaje obsažené v životopise (např. pracovní schopnosti nebo preference),
 • potvrzení o bezúhonnosti (u pedagogických pracovníků).

 

 • Nábor nových zaměstnanců,
 • sjednání a uzavření pracovní smlouvy.
  • Sjednání a uzavření pracovní smlouvy,
  • souhlas udělený uchazečem o zaměstnání v případě možnosti uchování životopisu pro další vhodné pracovní nabídky a pro žádosti o pracovní reference.

 

 

Z jakých zdrojů získává Škola  osobní údaje?

Škola získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od uchazečů o zaměstnání zejm. z životopisu nebo vyplněného vstupního osobního dotazníku, příp. během pohovorů nebo ze vzájemné korespondence.

Určité informace o Vás může Škola získávat také z veřejně dostupných zdrojů jako např. profesních sociálních sítí,inzerátů,apod.

Se souhlasem uchazeče může Škola získávat reference také od jejich  předchozích zaměstnavatelů.

 

 

 

 

Sdílí Škola osobní údaje s dalšími osobami?

a) Poskytovatelé služeb

Škola využívá externí poskytovatele služeb, kteří Škole poskytují služby zahrnující zpracování  osobních údajů např. v oblasti IT ohledně uložení a zpracování údajů o uchazečích o zaměstnání, náboru zaměstnanců.

Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům bude Škola využívat, budou prověřené, aby bylo zajištěno, že poskytnou dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu  osobních údajů. S těmito osobami bude mít Škola uzavřené písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně  osobních údajů a dodržení standardů Školy pro zabezpečení osobních údajů.

 

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám

Za určitých okolností Škola sdílí nebo je povinna sdílet osobní údaje uchazečů o zaměstnání se třetími osobami, a to za výše uvedenými účely a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Mezi takovéto třetí osoby mohou patřit zejména:

 • orgány činné v trestním řízení nebo příslušné správní orgány,
 • externí poradci,
 • zřizovatel Školy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Předává Škola osobní údaje do zemí mimo EHP?

Škola nepředává  osobní údaje uchazečů o zaměstnání mimo Evropský hospodářský prostor.

 

Jak jsou osobní údaje zabezpečené?

Škola za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních údajů uchazečů o zaměstnání využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Škola udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů.

Přístup k  osobním údajům uchazeče o zaměstnání je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

 

Jak dlouho bude Škola osobní údaje uchovávat?

Škola uchovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů Školy nebo po dobu, po kterou byl udělen souhlas ke zpracování.

Pokud údaje Škola zpracovává na základě souhlasu uchazeče o zaměstnání, bude tak činit po dobu 5ti let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

Pokud uchazeč o zaměstnání Škole souhlas s dalším zpracováním neudělí a nebude přijat do zaměstnání ve Škole, budou jeho osobní údaje vymazány po uplynutí 3 až 6 měsíců od ukončení výběrového řízení.

 

Jaká jsou práva  týkající se zpracování osobních údajů?

Za stanovených podmínek může uchazeč o zaměstnání uplatnit veškerá níže uvedená práva, která mu přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat Vaše osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů;
 • právo kdykoliv odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním;
 • právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).

Na žádosti o výkon práv bude Škola reagovat v zákonné lhůtě, a to obvykle nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti. Pokud by  odpověď vyžadovala ve výjimečných případech delší dobu, budeme uchazeč o této skutečnosti informován.

 

 

Dotazy a kontakty

Pokud budete chtít využít jakékoliv své právo v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, osobních údajů Vašeho dítěte nebo máte jiný dotaz či stížnost ohledně jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, telefonicky nebo e-mailem

 

Mateřská škola, Praha 7, Letohradská 1a

Letohradská 712/1a, Praha 7, 170 00

e-mail: msletohradska@tiscali.cz          tel.:604 447 235           

 

nebo našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro MČ Praha 7

Rošický Jiří Ing.

metodik a pověřenec (DPO)
tel.: 
+420220144051
e-mail:
RosickyJ@Praha7.cz

Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.

Facebook
Jsme na facebooku