MŠ Letohradská
Navigace

Kdo je on-line
Hosté on-line: 3

Členové on-line: 0

Registrovaní členové: 723
Nejnovější člen: Alzbeta

Školní řád

DODATEK č. 1

 

kterým se mění a doplňuje Školní řád  Mateřské školy, Praha 7, Letohradská 1a ze dne 1.9.2015 a zároveň se vydává nové znění Školního řádu.

 

 

 

Š k o l n í   ř á d

 

Mateřská škola Letohradská 712/1a

 

Mateřská škola Letohradská 712/1a a mateřská škola U Průhonu 139/17a, Praha 7

(dále jen „mateřská škola“)

 

Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)  a která zajišťuje předškolní vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let, nejdříve však pro děti od dvou let, s celodenním provozem.Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní

docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 7.

 

                                                           I.

 

                                               Cíl předškolního vzdělání

 

 1. Cílem předškolního vzdělání (§ 33, zákona) je podpora rozvoje osobnosti dítěte

předškolního věku, tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

 1. Školní vzdělávací program vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT čj. 32 405/2004-22  ze dne 3.1.2005 a jeho pozdějších platných úprav.

 

 1. Základní cíle školního vzdělávacího programu:

 

 1. I.                    Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení

 

 1. II.                 Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 

 1. III.               Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

 

II.

 

                                   Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců dětí

 

 1. 1.      Děti mají právo:

-          na předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v článku I. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj osobnosti a jejich schopností a dovedností;

 

-          na zajištění služeb poskytovaných školským stravovacím zařízení v rozsahu stanoveném ve školském zákoně a vyhlášce č.107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů ;

-          na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole;

-          na ochranu zdraví a bezpečí;

 

 1. Zákonní zástupci dětí mají právo:

-           na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,mají právo si kdykoliv vyžádat konzultaci s pedagogem nebo ředitelkou školy po předchozí domluvě;

 

-           vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte;

 

-                     spolurozhodovat při řešení problémů, při plánování programu mateřské školy;

 

-                     přijít, sledovat i zapojit se do her a činností dětí ve třídě, mateřská škola je „otevřena“ pro rodiče po celou dobu svého provozu;

 

-                     stížnosti,oznámení a připomínky mohou podávat u ředitelky školy,která je v zákonné lhůtě vyřídí, nebo postoupí nadřízeným orgánů;

 

-                     na informace a poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dítěte;

 

-                     být členy občanského sdružení SRPŠ;

 

 1. 3.      Povinnosti dětí:

 

-                      chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě);

 

-                     po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo;

 

-                     po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papírové předměty použité k činnosti apod.);

 

-                     být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce, vyčistit zuby – zejména starší děti);

 

-                     oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam);

-                     dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči;

 

-                      upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod.);

 

-                      neničit práci ostatních;

 

-                      dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.;

 

-                     chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se empaticky);

 

-                     každé dítě, které si způsobí zranění, případně zjistí zranění svého spolužáka, informuje o této události učitelku MŠ, nebo jiného zaměstnance školy;

 

 

 1. Zákonní zástupci dětí jsou povinni:

 

-                     zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy zdravé, bez vnějších

známek akutního onemocnění, čisté a řádně upravené

 

-                     na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek

týkajících se vzdělávání dítěte

 

-                     informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání

 

-                     dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými

tímto řádem

 

-          oznamovat škole všechny další údaje, které jsou podstatné pro průběh 

                  vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích (místo trvalého

      bydliště, jméno a příjmení zákonného zástupce, adresa pro doručování

      písemností, telefonické spojení).

 

 

III.

 

                                               Ostatní činnosti mateřské školy

 

 1. 1.                  Zájmové kroužky

 

Mateřská škola nabízí tyto zájmové kroužky: logopedie, „Metoda dobrého startu“,

hra na flétnu, výtvarný kroužek, hudebně pohybová výchova, sportovní hry, výuka anglického jazyka.

 

 1. 2.                  Rada SRPŠ

 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí, radou SRPŠ a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje a dětí a prohloubení vzájemného výchovně vzdělávacího působení.

 

 1. 3.                  Zotavovací pobyty, školní výlety

 

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání zotavovací pobyty, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

 

 

IV.

 

                                               Přijímání dětí do mateřské školy

 

 1. Přijímání dětí do mateřské školy se provádí zápisem k 1. září příslušného školního roku, který vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě dále uvedených stanovených kritérií:

 

-                     k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 zákona zpravidla ve věku od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let;

 

-                     při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona Sb. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

(dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci);

 

-                     k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie;

 

-                     k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR na dobu delší než 90 dnů popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území ČR a zákonní zástupci dítěte tuto skutečnost prokážou;

 

-                     zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 1. května do 31. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým;

 

-                     do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku;

 

 

 

-                     pro následující školnírok 2017/18 je pro dítě, které dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné;

 

-                     k přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné písemné vyjádření školského     poradenského zařízení, popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost;

 

-                      do třídy „Letohrádek“ (DP MV) se zpravidla přijímají děti zaměstnanců MV ČR,v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci s MV ČR a MČ Prahy 7;

 

-                     přijímání dětí se řídí „Pravidly pro přijímání dětí do mateřských škol

zřízených MČ Praha 7“ schválenými usnesením Rady č.j. 74/05-R;

 

 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na uvolněné místo.

 

 

 1. 2.                  Zkušební doba

 

Zkušební doba docházky dítěte do mateřské školy slouží k ověření jeho schopností přizpůsobit se podmínkám mateřské školy, je tříměsíční astanovuje ji ředitelka školyindividuálně konkrétnímu dítěti.

 

 

 1. 3.                  Speciální vzdělávací potřeby dětí

 

       Přijatým dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná 

       specializovaná pedagogická podpora dle možností školy.

 

 1. 4.                  Předčasné ukončení předškolního vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:

 

a)      se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

 

b)      zákonný zástupce dítěte závažným způsoben opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

 

c)      ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

 

d)     zákonný zástupce opakovaně (min. 2x za sebou) neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 

V.

 

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění

 

 1. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, na občany jiného               členského státu EU, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dní, na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR déle než 90 dní.

 

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 1. Dítě pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí /Městskou částí Praha 7/, se sídlem ve školském obvodu v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob předškolního vzdělávání.

 

 1. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání.

 

 1. Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

VI.

 

Individuální vzdělávání dítěte

 

 1.  Zákonný zástupce dítěte pro které je předškolní vzdělávání povinné může pro dítě zvolit v odůvodněných případech individuální vzdělávání.

 

 1. Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku.

 

 1. Oznámení  zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 

a)      jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince

místo pobytu dítěte,

b) období ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

c)důvody pro individuální vzdělávání dítěte

 

 

 1. Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

 

 1. Způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, bude stanoveno tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření.

 

 

VII.

 

Podmínky pro omlouvání dětí jejich zákonnými zástupci

 

 

 1. V případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, je zákonný zástupce povinen omluvit tuto nepřítomnost do dvou dnů od jejího zahájení osobně, elektronicky  nebo telefonicky na ředitelkou určenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

 

 1. V případě nepřítomnosti dítěte, které před začátkem školního roku dosáhlo věku 5 let a jehož docházka do mateřské školy je v souladu s § 34 školského zákona od 1.1. 2017povinná je ředitelka oprávněna vyžadovat od zákonných zástupců, aby doložilinepřítomnost dítěte.

 

 

VIII.

                                                   Provoz mateřské školy

 

 1. Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 7.00 hod do 17.00 hod., na detašovaném pracovišti Nad Štolou 3, Praha 7 od 7.00 hod do 17.30 hod.

 

 1. Příchod dětí do mateřské školy končí v 8.30 hod. Pozdější příchod dítěte je z bezpečnostních a organizačních důvodů možný pouze z vážných důvodů, po dohodě rodičů s třídní učitelkou.

 

 1. Vyzvedávání dětí po obědě je od 12.15 hod. do 12.45 hod. Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 15.00 hod. do konce provozu mateřské školy. Při vyzvedávání dětí se doporučuje rodičům, aby počítali s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček.

 

 1. Předem známou nepřítomnost dítěte oznámí učitelce zákonní zástupci okamžitě. Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, oznámí ji neprodleně, nejpozději do 2 dnů telefonicky. Omluvy na tentýž den přijímá škola pouze do 7.30 hod.,osobně nebo telefonicky. Pokud se dítě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny, předloží zákonný zástupce dítěte škole písemnou omluvenku.

 

 

 1. Provoz mateřské školy bude vždy přerušen v červenci a srpnu nejméně na pět týdnů-  termín bude upřesněn.

 

Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy bude oznámen ředitelkou školy dva měsíce předem na vývěsce mateřské školy. Zároveň budou zveřejněny informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti v době omezení nebo přerušení provozu školy.

 

 1. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem

omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 5. Informaci zveřejní ředitelka na vývěsce mateřské školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 

                                                                       IX.

 

                                                           Stravování dítěte

 

 1. Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole se stravovalo vždy.

 

 1. Dítě v mateřské škole v souladu s vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním

stravování, má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující

doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.

 

 1. První den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole se pro účely této vyhlášky

považuje za pobyt ve škole.

 

 

 1. 4.                  Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Finanční normativ platný od 1.9.2015 je 35,-Kč za celodenní stravování dítěte v mateřské škole.Pro děti s odkladem školní docházky-spadají již do kategorie strávníků 7-10 let) je finanční normativ platný od 1.9.2015 za celodenní stravování dítěte 37,-Kč.

 

 

 1. 5.                  Úplata za školní stravování je splatná na běžný účet mateřské školy

č. 178848252/0300 s variabilním symbolem dítěte při nástupu dítěte do mateřské školy ve výši 770,-Kč, děti s odkladem školní docházky 814,- a dáledo  15. dne v měsíci za měsíc předcházejícíve skutečné výši. Vyúčtování přeplatku    bude provedeno vždy  k 31.7., vracení přeplatků v září  nebo individuálně dle dohody s rodiči.

 

 

         X.

 

                                               Úplata za předškolní vzdělávání

 

 1. 1.                  Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona   a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní částka činí 570,- Kč měsíčně.

 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne v měsíci na běžný účet mateřské školy č. 178847700/0300 s variabilním symbolem dítěte.

 

-       Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (ve školním roce kdy dovrší 6ti let) se podle novely školského zákona vyhlášené pod č. 472/2011 Sb.  poskytuje dítěti bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.

Omezení bezplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.

 

 

XI.

 

            Osvobození od úplaty

 1. Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se , dávku pomoci v hmotné nouzi /§4 odst.2 zákona č. 111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů/,  zákonný zástupce dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (/ § 12 odst.1 zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů/ nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče  /§36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů/ a pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
2.      V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v odstavci 1 , žádost o osvobození od úplaty  za příslušný kalendářní měsíc z důvodu u vedeného v odstavci 1, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy ředitelka o žádosti rozhodne.

 

 

XII.

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí

 

 1. Dítě nesmí být vpuštěno do budovy školy bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v tomto Školním řádu.

 

 1. Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby osobního převzetí dětí až do doby jejich osobního předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění (formuláře jsou u pedagogů nebo ředitelky) vystaveného zákonným zástupcem, které musí obsahovat: datum, jméno osoby která dítě odvádí, číslo OP, který musí při převzetí dítěte předložit, jméno dítěte, podpis rodiče. Bez písemného pověření nelze vydat dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci! Pokud bude pověření trvalého charakteru, platí na dobu daného školního roku.

 

Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči.

 

 1. Pracovníci školy ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte poskytují dětem ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

 1. Cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí. Při cvičení a dalších pohybových aktivitách je před použitím provedena kontrola tělocvičného náčiní;

 

 1. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy odpovídá 1 pedagogický pracovník za bezpečnost nejvýše 20 dětí z běžné třídy.Při přesunech po komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami.

 

 1. Při zvýšeném počtu dětí podle odst.2, nebo při specifických činnostech (např. sportovních, tematických vycházkách, návštěvách divadel, výletech apod.) určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, nebo jiného pracovníka školy.

 

 1. Při úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci školy povinni okamžitě poskytnout pomoc. V případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného dítěte do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy, zástupkyni ředitelky a zákonného zástupce postiženého dítěte.

 

 

 1. Učitelky ve třídách průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování a zacházení s předměty, nářadím, náčiním a sportovními pomůckami ve třídě i při pobytu venku. Průběžně je seznamují s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě.

 

 1. při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců (před předáním dětí škole při příchodu a při převzetí dětí rodiči při odchodu dětí ze školy) v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko;

 

 1. Zákonní zástupci dítěte mají povinnost sledovat zdraví dítěte a vyloučit ho ze vzdělávání, v případě onemocnění. Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.

 

 1. Mateřské škole v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 písm. a zákona je dáno nejen právo, ale také povinnost odmítnout sem zařazené dítě, pokud jeví zřejmé známky přenosné nemoci.

 

 1. Pokud musí dítě pravidelně užívat léky (v případě, že by dítěti hrozila vážná újma na zdraví) i v době pobytu ve škole, budou mu podávány pedagogickými pracovníky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte včetně podrobných informací ošetřujícího lékaře o nezbytném postupu při jejich podávání. V ostatních případech nebudou dětem jakékoliv léky ve škole podávány.

 

13.  Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při

přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě

není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte

formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Při náhlém onemocnění dítěte, či

jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních

onemocnění škola postupuje podle pokynů KHS. Učitelky vedou v třídní 

dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí.

 

Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:

* v budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nenosí pantofle;

* za deštivého počasí nosí děti s sebou pláštěnky, v žádném případě deštníky, se kterými by

mohly někoho poranit;

* do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz;

*    zákonní zástupci (pověřené osoby) se zdržují v prostorách MŠ pouze po dobu

nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a jeho předání učitelce či naopak;

 

* Mateřské škole, v souladu s ustanovením § 22 odst. 3 písm. a zákona, je dáno nejen právo,

ale také povinnost odmítnout sem zařazené dítě, pokud jeví zřejmé známky přenosné

nemoci.

 

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

* Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní

legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený

dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

-    děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech;

 

- skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na

začátku skupiny a druhý na jejím konci;

 

- skupina k přesunu využívá především chodníků;

 

- vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení

vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod

je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny;

 

- při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací

terč;

 

b) pobyt dětí v přírodě

- využívají se pouze známá bezpečná místa;

 

- pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky

(sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.);

 

- při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily

vymezené prostranství;

 

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity

- před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě

v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na

venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda

prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které

by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho

funkčnost a bezpečnost;

 

- pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku

dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním

schopnostem jednotlivých dětí;

 

e) pracovní a výtvarné činnosti

- při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít

nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně

pedagogičtí pracovníci školy;

 

 

Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, seznamuje škola se školním řádem všechny zaměstnance školy, všechny děti a  zákonné zástupce dětí.

 

 

 

XIII.

 

Péče o majetek dětí a mateřské školy

 

 1. Osobní věci dětí jsou uloženy ve skříňkách v šatnách. Doporučujeme všechny věci dětí podepsat.

 

 1. Zákonní zástupci (pověřené osoby) se zdržují v prostorách mateřské školy pouze po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a jeho předání učitelce či naopak.

 

 1. Povinnost všech zaměstnanců, zákonných zástupců i dětí je chránit a nepoškozovat majetek školy.

 

 1. Užívání školní zahrady jinými osobami nežli mateřskou školou není dovoleno.

 

 1. Užívání školní zahrady se řídí Provozním řádem školní zahrady.

 

 

 

 

 

 

 

XIV.

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

nepřátelství nebo násilí 

 

 1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

      působení na děti již  předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci 

      školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich

      věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím

      drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video),

      patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného

      chování a jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

 1. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí budou provádět

       pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve

       třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich

počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských

       poradenských zařízeních.

 

 1. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu

      mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými

      pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

XV.

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2015

 

2. Změny a dodatky školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před

    nabytím účinnosti budou s nimi seznámeni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich

    informováni zákonní zástupci dětí.

 

3. Odpovědný zástupe dítěte je povinen se prokazatelným způsobem seznámit s řádem

školy,  na třídní schůzce rodičů, při pozdějším nástupu dítěte do mateřské školy nejpozději

   do 14   dnů od doby nástupu.

 

 

 

 

V Praze dne 1.2.2017

 

 

PhDr. Lenka Váchová

ředitelka mateřské školy

Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.

Facebook
Jsme na facebooku